• Deklaracja dostępności

    • PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021

     RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA  DOSTĘPNOŚCI  2021 W ZS1

     RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA  DOSTĘPNOŚCI 2021 W LO

     PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2026

      

     Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs1marki.eu

     Data publikacji strony internetowej: 1.09.2000
     Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020.
      
     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niezgodności:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

     Wyłączenia:

     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

      

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     Deklarację  sporządzono dnia: 2020-09-20.

     Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-27

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     Osobą odpowiedzialną jest Dawid Pindel, adres poczty elektronicznej zs1@marki.pl.

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Kontaktować się można również dzwoniąc po numer 22 781 10 17

     Informacje na temat procedur

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II  mieści się w dwupiętrowym budynku pod adresem Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 , 05-270 Marki.  Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym. Budynek jest obiektem zabytkowym i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     Do drzwi wejściowych prowadzą schody mające 7 stopni. Po przejściu przez drzwi wejściowe wchodzimy do holu. Sekretariat mieści się na pierwszym piętrze. Prowadzą do niego schody zlokalizowane po lewej stronie holu. Schody składają się z  dwóch części. Pierwsza część ma 9 stopni. Następnie skręcamy w prawo i wchodzimy na drugą część schodów, która ma 11 stopni. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w korytarzu po lewej stronie od schodów. Schody wyposażone są w poręcze.

     W budynku nie ma windy.
     Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.
     Szkoła zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
     Przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
      
  • Kontakty

   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96
    05-270 Marki
    Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.30 - 15.00
   • (+48 22) 781 - 10 - 17
 • Galeria zdjęć

   brak danych