• Tekst do odczytu maszynowego

    • Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II

    •  

     1. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach zwany dalej „Zespołem Szkół” jest publiczną jednostką budżetową.
     2. Siedziba Zespołu Szkół  znajduje się przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96 w Markach.
     3. Zespół Szkół  jest publiczną szkołą ponadpodstawową, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 
     4. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach wchodzą:
      1. Liceum Ogólnokształcące
      2. Technikum
     5. Zasady rekrutacji  do Zespołu Szkół  określają odrębne przepisy.
     6. Nauka w Zespole Szkół  jest bezpłatna.
     7. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu  - od poniedziałku do piątku.
     8. Organem prowadzącym Zespołu Szkół  jest Gmina Miasto Marki z siedzibą w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.
     9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

     Zakres działalności  szkoły:

     Uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia szkoła realizuje następujące cele i zadania wynikające z przepisów prawa:
     1. harmonijne przekazywanie uczniom, w tym dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, rzetelnej wiedzy, kształcenia ich umiejętności i wychowawczego wspomagania ich rozwoju osobowego;
     2. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
     3. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
     4. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
     5. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
     6. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
     7. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
     8. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
     9. rozwijanie u młodzieży postawy obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny z poszanowaniem polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur świata;
     10. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
      
     Zespól Szkół nr 1 im. Jana Pawła II   za podstawę swych działań wychowawczych przyjmuje zasady etyki ogólnoludzkiej, a w szczególności kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w Ustawie, respektując wartości, wolność światopoglądową i wyznaniową, w duchu tolerancji i zapobiegania dyskryminacji

     Jak się skontaktować z Zespołem Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II?

     adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki

     tel. (22) 781 -10 – 17

     e-mail: zs1@marki

     W jakich godzinach pracujemy?

     • poniedziałek - od 8.00 do 16.00
     • wtorek - od 8.00 do 16.00
     • środa – od 8.00 do 16.00
     • czwartek –  od 8.00 do 16.00
     • piątek – od 8.00 do 16.00

     Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

     Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

     • napisać pismo na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, 05-270 Marki
     • wysłać e-maila na adres: zs1@marki.pl
     • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 781 10 17

     Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

     Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

     Możliwy jest alternatywny sposób kontaktu ze szkołą.

     Po przyjechaniu pod budynek szkoły należy zatrąbić klaksonem, a pracownik szkoły wskaże miejsce do parkowania i udzieli pomocy w poruszaniu się i wejściu do budynku szkoły.

  • Kontakty

   • Sławomira Kozak
   • Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
   • Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 96
    05-270 Marki
    Poland
   • Godziny pracy sekretariatu: 8.30 - 15.00
   • (+48 22) 781 - 10 - 17
 • Galeria zdjęć

   brak danych